poniedziałek, 19 września 2011

Program Partnerski Plus500.

Plus500 – platforma inwestycyjna online

Plus500 – platforma inwestycyjna online

Plus500 to inwestycyjna platforma online, umo¿liwiaj¹ca handel kontraktami CFD na rynku forex, akcji, indeksów, funduszy ETF i towarów.
Najpierw rzuci³o mi siך w oczy, jak proste i przyjazne dla u¿ytkownika s¹ wszystkie okna,
ka¿da kategoria CFD ma w³asn¹, prost¹ w u¿yciu kartך. Otwarcie konta przebieg³o zupe³nie bezproblemowo, podobnie jak wp³acanie i wyp³acanie pieniךdzy. Mog³em wybieraז miךdzy kartami kredytowymi, przelewem lub systemami e-pieniךdzy, takimi jak moneybookers lub paypal. Platforma Plus500 umo¿liwia handel z dŸwigni¹ 1:50 ju¿ od $100. Platforma udostךpnia notowania w czasie rzeczywistym z g³ównych rynków finansowych œwiata i bardzo szybko aktualizuje dane. Dostךpne zlecenia warunkowe obejmuj¹ standardowe zlecenia z okreœlon¹ cen¹/kursem zakupu, zlecenia stop/loss, zlecenia realizuj¹ce zyski, zlecenia stop/loss pod¹¿aj¹ce za aktualn¹ cen¹ oraz zlecenia po cenie rynkowej. Dzia³anie powy¿szych funkcji jest ponadto gwarantowane, czego nie oferuje wiele z konkurencyjnych platform.
Inwestowanie okaza³o siך bardzo proste, istnieje mo¿liwoœז wyboru aplikacji pobieranej na komputer lub platformy dostךpnej w sieci WWW (która dzia³a na moim i-Padzie i smartfonie). Platforma dostךpna jest w 32 jךzykach, co dowodzi globalnego zasiךgu platformy Plus500.
Nieograniczone konto demo jest darmowe i ka¿dy inwestor jest zachךcany do skorzystania z tej opcji. Dostךpne s¹ tak¿e filmy wyjaœniaj¹ce, jak obs³ugiwaז platformך inwestycyjn¹ oraz jak dok³adnie handlowaז. Skorzysta³em z wielu przydatnych podpowiedzi, a konto demo polecam zdecydowanie ka¿demu potencjalnemu inwestorowi. Konto demo nie ma ograniczenia czasowego, co jest raczej niespotykane na rynku walutowym Forex.
Spó³ka Plus500UK Ltd posiada pozwolenie na dzia³anie w UE i podlega nadzorowi brytyjskiego urzךdu regulacji rynków finansowych Financial Services Authority (FSA), dziךki czemu nie mia³em w¹tpliwoœci przy otwieraniu konta i inwestowaniu. Pewnoœז daj¹ przepisy i nadzór ze strony urzךdu FSA, moje pieni¹dze s¹ chronione.
Prawdziw¹ niespodziank¹ by³y premie. Na przyk³ad dosta³em 30% premii od pierwszej wp³aty oraz otrzyma³em $50 na konto inwestycyjne zanim wp³aci³em w³asne œrodki!
Ogólnie mówi¹c, platforma Plus500 zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie, tutaj czujך, ¿e firmie naprawdך zale¿y na mnie, co widaז chocia¿by w oferowanych premiach. G³ówne zalety to nieograniczone konto demo, proste w obs³udze i rozbudowane oprogramowanie inwestycyjne, szeroka gama dostךpnych dla inwestorów instrumentów i rynków, darmowe premie pieniך¿ne, gwarantowane zlecenia warunkowe oraz wysoka wiarygodnoœז, zapewniana przez urz¹d FSA.
Otwórz darmowe konto inwestycyjne Kliknij tutaj
Do³¹cz
TERAZ!
www.Plus500.pl

Plus500